Rezervační, ubytovací a platební podmínky

 • Rezervaci pokojů je možné provést telefonicky +420 732 441 464, emailem info@hostelkominik.cz nebo přímo rezervačním formulářem na těchto stránkách.
 • Vámi provedená rezervace bude potvrzena do 24 hodin od odeslání.
 • Platbu za ubytovací služby nepožadujeme předem. Úhrada probíhá v hotovosti při příjezdu na recepci hostelu. Upozorňujeme, že na recepci není možné provádět platby platební kartou!!!!
 • Na požádání může zákazník poukázat svou částku za rezervaci na účet provozovatele. K tomuto účelu mu na požádání recepce hostelu odešle na uvedenou emailovou adresu v objednávce potřebné informace o čísle účtu, data splatnosti i variabilní symbol k platbě.
 • Provozní doba recepce hostelu Po – Ne 8:00 – 20:00.
 • Pokoj je třeba opustit do 11.00 hod.

 

Ubytovací řád (platnÝ od 1. dubna 2014)

 • Hostel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží každý host, příslušnému pracovníku hostelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz, nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o jeho totožnosti.
 • Hostel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od sjednané a potvrzené objednávky.
 • Na základě potvrzené objednávky je hostel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 22:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.
 • Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu zástupce hostelu nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Hostel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků na recepci hostelu do úschovy.
 • Za klenoty, peníze a jiné cennosti hostel odpovídá bez omezení pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty zástupcem hostelu do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hostelu.
 • Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hostelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den ukončení pobytu.
 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla- li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 11:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hostel oprávněn naúčtovat mu pobyt za další den. V případě, že hostel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hostelu přítomen, vyhrazuje si hostel právo za účasti dvou zástupců hostelu, věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 • V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat vybavení pokojů (nábytek), provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných instalací.
 • V prostorách hostelu a zvláště v pokoji, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).
 • Zástupce hostelu může zajistit při onemocnění, nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 • Host je povinen při odchodu uzavřít v koupelně na pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzamknout dveře.
 • Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno ponechávat děti do 10 – ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hostelu.
 • Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách hostelu ubytována jen s vědomím a souhlasem zástupce hostelu. Cena za umístění zvířat je smluvní.
 • V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty v hostelu. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy zástupce hostelu, může být hostovi ukončen pobyt a to bez náhrady.
 • Za ubytování a případně další poskytnuté služby, je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu na recepci hostelu, není-li pobyt uhrazen předem na účet hostelu.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hostelu přijímá vedení hostelu.
 • V případě, že vznikne škoda na zařízení, nebo vybavení hostelu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má hostel právo od poskytnuté ubytovací služby odstoupit i před uplynutím sjednané doby a to bez jakékoli náhrady hostovi.